Reciklažni centar, Valjevo

Naručilac radova: JKP’’Vidrak’’, Valjevo
Period izvođenja radova – jun 2012 – novembar 2012 

 

Ovim ugovoromm je predviđena izgradnja I faze reciklažnog dvorišta u Valjevu. Radovi su obuhvatali građevinske i građevinsko – zanatske radove, radove na izradi vodovodne, fekalne kanalizacione i kišne kanalizacione mreže. Takođe su urađeni radovi na izradi ventilacije, grejanja, elektroinstalacija kao i radovi na ozelenjavanju.